نمونه برداری از پروستات با سوزن بیوپسی برای تشخیص مشکل و راه حل درمان :